Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Privacybeleid (‘Privacybeleid’) van de naamloze vennootschap Hitachi Construction Machinery (Europe) NV, gevestigd in Nederland, Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20030174.

Inhoud

Inleiding
Welke gegevens verwerken wij?
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Welke opties bieden wij (o.a. inzien en bijwerken van uw gegevens
)?
Wijzigingen

Inleiding

Uw privacy en het vertrouwen dat u in ons stelt zijn belangrijk voor ons. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (‘HCME’) en de aan haar gelieerde onderneming Hitachi Construction Machinery Sales & Service (France) SAS (‘HCSF’) omgaan met uw persoonsgegevens.

HCME is fabrikant en leverancier van zware bouwmachines en onderdelen (‘Producten’) en aanbieder van after-sales-support (‘Diensten’) onder de handelsnaam HITACHI. HCME is een Europese dochteronderneming van de Japanse onderneming Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Als fabrikant en leverancier van Producten en bijbehorende Diensten verwerkt HCME een verscheidenheid aan gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze eigen gegevens en gegevens die door onze leveranciers, dealers, eindgebruikers, klanten, sollicitanten en abonnees aan ons worden verstrekt.

Daarom, en om te waarborgen dat de privacy wordt gerespecteerd, heeft HCME een intern systeem voor gegevensbeheer en -bescherming opgezet en dit Privacybeleid ontwikkeld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u Producten en Diensten van HCME en HCSF gebruikt, wanneer u contact met ons opneemt of onze websites www.hitachicm.eu, www.hitachicm.nl en www.hcmedealerportal.com bezoekt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties waarnaar op onze websites wordt verwezen; daarnaar dient u zelf navraag te doen.

Dit Privacybeleid is niet bedoeld om contractuele of andere wettelijke rechten met betrekking tot of namens een partij te creëren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn met betrekking tot onze Producten en Diensten.

Wij verwerken geen direct identificerende gegevens over u, tenzij u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contact- of inschrijfformulier op een van de pagina’s van onze websites, of wanneer u rechtstreeks per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt.

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en op basis waarvan betrokkenen direct kunnen worden geïdentificeerd, zijn onder meer:

  1. volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer
  2. foto’s of video-opnamen
  3. betalingsgegevens: creditcardnummers, bankrekeningnummers
  4. werklocatie, functie
  5. gegevens van sollicitanten
  6. gegevens van uw klanten

Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken wij echter bepaalde niet direct identificerende gegevens, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz. Dat doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn, om uw gebruikerservaring te verbeteren en om inzicht te krijgen in hoe u de websites gebruikt.

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens wordt elke wettelijke verplichting om de juistheid van door u via onze websites verstrekte persoonsgegevens te controleren, door HCME afgewezen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de hieronder vermelde doelen indien u bij het verstrekken van de gegevens hebt aangegeven dat wij uw gegevens daarvoor mogen gebruiken.

Wij verwerken al onze gegevens op verschillende servers in een aantal landen over de hele wereld. Dit betekent dat wij of onze dienstverleners uw persoonsgegevens kunnen verwerken op een server die zich bevindt buiten het land waar u woont.

De belangrijkste doelen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, worden hieronder beschreven.

Doel/Activiteit

Rechtsgrond

Dienstverlening met betrekking tot onze Producten en Diensten waar u of uw klanten om hebt/hebben gevraagd, met inbegrip van maar niet beperkt tot Global e-Service, ConSite en gerelateerde informatie over onze Producten en Diensten

Gerechtvaardigde belangen (verlenen van Diensten aan onze zakelijke klanten)

Verkoop/verhuur van Producten

Gerechtvaardigde belangen (bedrijfsactiviteit)

Uitvoering van een contract

Gerechtvaardigde belangen (bedrijfsactiviteit)

Levering en/of verzending van nieuwsbrieven, tijdschriften (bijv. Ground Control), e-mailnieuwsbrieven enz.

Gerechtvaardigde belangen (verstrekken van informatie over Producten, Diensten en bedrijfsontwikkeling)

In gevallen waarin de toepasselijke wetgeving naast het gerechtvaardigde belang ook een wettelijke rechtvaardiging vereist, kunnen wij uw toestemming vragen.

Het organiseren van seminars, evenementen, trainingen, bijeenkomsten e.d. en het verzorgen en/of versturen van informatie daarover

Gerechtvaardigde belangen (verstrekken van informatie over Producten, Diensten en bedrijfsontwikkeling)

Reageren op vragen of klachten

Gerechtvaardigde belangen (verstrekken van informatie over Producten, Diensten en bedrijfsactiviteiten)

In het kader van het aannemen van werknemers of het plaatsen van opdrachten

Gerechtvaardigd belang en nakoming van wettelijke verplichtingen

Het nakomen van verplichtingen ingevolge geldende wet- en regelgeving en normen (bijv. gehoor geven aan een bevel van een rechtbank om documenten over te leggen, reageren op vragen en onderzoeken van de belastingdienst)

Gerechtvaardigde belangen (naleving van geldende wet- en regelgeving en normen)

Marketingonderzoek, vragenlijsten, enquêtes, statistieken, enz.

Gerechtvaardigde belangen (verbetering van onze dienstverlening met betrekking tot onze Producten en Diensten, bedrijfsontwikkeling)

In gevallen waarin de toepasselijke wetgeving naast het gerechtvaardigde belang ook een wettelijke rechtvaardiging vereist, kunnen wij uw toestemming vragen.

Voorkómen en opsporen van fraude

Gerechtvaardigde belangen en nakoming van wettelijke verplichtingen

We verstrekken verder geen informatie aan derden over uw individuele bezoeken aan onze websites of informatie waarmee u of uw klanten kunnen worden geïdentificeerd (behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid), tenzij u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven of tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving is vereist.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven in onze Groep voor de hierboven vermelde doelen. Hieronder vindt u links naar de websites of informatie over onze Groep:

Groepsmaatschappij

Link

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)

www.hitachicm.com/global/

Gelieerde ondernemingen van Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (waarvan 20% of meer van de geplaatste aandelen in handen zijn van Hitachi Construction Machinery Co., Ltd)

www.hitachicm.com

Hitachi, Ltd. en haar gelieerde ondernemingen (waarvan 20% of meer van de geplaatste aandelen in handen zijn van Hitachi, Ltd)

www.hitachi.com/corporate/about/group/index.html

Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd.

www.hitachicm.co.uk

Hitachi Construction Machinery Sales & Service (France ) SAS

www.hitachicm.eu/contact/

SCAI S.p.A

www.scaispa.com/

Erkende HCME-dealers

www.hitachicm.eu/dealer-network/

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met financiële instellingen, onze leveranciers of onderaannemers voor de levering van goederen en diensten ten behoeve van de hierboven beschreven doelen en activiteiten. Als u vragen hebt over deze partijen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

In geval van een fusie, overname van of verkoop aan een ander bedrijf dan wel een faillissement kunnen wij bestanden en e-mailgegevens delen met die zaken- en fusiepartners.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld c.q. om aan wettelijke of boekhoudkundige voorschriften te voldoen.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht), bijv. voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder nadere kennisgeving aan u.

Welke opties bieden wij (o.a. inzien en bijwerken van uw gegevens)?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, in te zien en/of over te dragen, te corrigeren, door te geven, te wissen (‘recht op vergetelheid’), bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen geautomatiseerde beslissingen en om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen via uw account of door contact met ons op te nemen via onze Contactpagina. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wijzigingen in dit Privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u daarover berichten.

0 Vergelijk modellen

x

Download brochure

You do not have permission to view this form. Start downloaden
x

Download brochure

You do not have permission to view this form. Start downloaden