Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen en/of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden die op deze website staan vermeld. Al deze voorwaarden worden geacht door u te zijn aanvaard. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze website NIET gebruiken. Als u niet akkoord gaat met specifieke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of op bepaalde transacties die via deze website tot stand komen, mag u GEEN gebruik maken van het deel van de Website dat dergelijke inhoud bevat of waar dergelijke transacties tot stand kunnen worden gebracht en mag u deze inhoud niet gebruiken of dergelijke transacties tot stand brengen.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (‘HCME’) te allen tijde worden gewijzigd. Gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht zodra ze op deze website zijn gepubliceerd. Controleer daarom de op deze website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Andere websites van Hitachi kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden hanteren die op die websites van toepassing zijn. Er kunnen ook specifieke voorwaarden gelden voor specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie die is opgenomen op of beschikbaar is via deze website (de ‘Inhoud’) of voor transacties die via deze website tot stand zijn gebracht. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling vormen op deze Gebruiksvoorwaarden of – indien ze strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, uitsluitend voor zover de inhoud of strekking ervan strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden – in de plaats treden van deze Gebruiksvoorwaarden.

HCME behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot of in de Inhoud van de website of het format daarvan. HCME behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website om welke reden ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.

Hoewel er zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op deze website, aanvaardt HCME hiervoor geen aansprakelijkheid. ALLE INHOUD WORDT VERSTREKT ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’. HCME WIJST HIERBIJ ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD. HCME VERSTREKT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE. U BENT ERVAN OP DE HOOGTE DAT ALLE VERZONDEN INFORMATIE ONDERSCHEPT KAN WORDEN. HCME GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, DE SERVERS WAAROP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OF DE ELEKTRONISCHE BERICHTEN DIE DOOR HCME WORDEN VERZONDEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.

IN GEEN GEVAL IS HCME OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF BEDRIJFSSCHADE OF BIJ WIJZE VAN STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS VERLIES VAN OMZET, OPDRACHTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS OF INFORMATIE OF WEGENS BEDRIJFSONDERBREKING) DIE HET GEVOLG IS VAN, VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN DAN WEL DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN HCME IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ELKE VORDERING TEGEN HCME DIE BETREKKING HEEFT OP OF SAMENHANGT MET DEZE WEBSITE, MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE GRONDSLAG DAARVOOR WORDEN INGESTELD EN SCHRIFTELIJK AAN HCME WORDEN GEMELD.

Deze website kan links bevatten naar andere websites waarover HCME geen zeggenschap heeft. HCME is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites. HCME verstrekt dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website. Het plaatsen van links naar andere websites impliceert niet dat HCME de inhoud van die websites goedkeurt.

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot software, audio- en videomateriaal, tekst en foto’s) berusten bij Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V. of haar licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die hier niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend, zijn voorbehouden. Tenzij anders is bepaald, mag de op deze website gepubliceerde Inhoud alleen worden gereproduceerd of gedistribueerd in ongewijzigde vorm voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of verzending daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCME is streng verboden. Alle auteurs- en andere eigendomsrechtelijke vermeldingen dienen op alle reproducties behouden te blijven.

Alle materiaal of informatie dat/die door u via of in verband met deze website wordt verzonden (‘Gebruikersmateriaal’), zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd en wordt onmiddellijk eigendom van HCME, met inachtneming van het eventueel op deze website gepubliceerde privacybeleid. HCME mag dergelijk Gebruikersmateriaal naar eigen goeddunken overal ter wereld gebruiken, zonder verplichting tot vergoeding en vrij van morele rechten, intellectuele-eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten op dergelijk Gebruikersmateriaal.

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten van HCME die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw lokale HCME-contactpersoon voor meer informatie.

Software die beschikbaar wordt gesteld om vanaf of via deze website te worden gedownload, is gelicentieerd volgens de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software uitsluitend ter beschikking gesteld voor gebruik door eindgebruikers en is het uitdrukkelijk verboden de software verder te kopiëren, te reproduceren of te herdistribueren. EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. HCME WIJST HIERBIJ ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar Nederlands recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels. In geval van een claim of rechtsvordering die voortvloeit uit, betrekking heeft op of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of deze website, gaat u akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Amsterdam, met dien verstande dat deze exclusiviteit niet van toepassing is op juridische procedures die door HCME worden ingesteld.

Persoonsgegevens die via of in verband met deze website worden verstrekt of verzameld, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van HCME.

Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op per e-mail of op het adres Siciliëweg 5, NL-1045 AT Amsterdam.

0 Vergelijk modellen

x

Download brochure

You do not have permission to view this form. Start downloaden
x

Download brochure

You do not have permission to view this form. Start downloaden